Skip to content

ul. Walerego Wróblewskiego 27B, 45-760 Opole

BDO

Do 24 lipca 2018r. konieczne jest zgłoszenie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO , co wynika z ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012r. ( tj. z Dz.U. z 2016r. poz. 1982 z póź.zm).

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy każdego wytwórcy odpadów, który wytwarza odpady medyczne i weterynaryjne i jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Dla informacji wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów. W  każdym gabinecie hirudoterapii jest to odpad o kodzie: 18 01 03  tj.  inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego . (* szczegółowo w poz. 833  tabeli do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.03.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  Dz.U. z 2017r., poz. 723)

Zgłoszenia dokonuje się do właściwego marszałka województwa na formularzu rejestrowym (*załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.12.2017r. Dz.U. z 2017r., poz.2458) wraz z oświadczeniem.

Do urzędu przesyła się tylko wypełnione 2 pierwsze strony ( dane firmy) i stronę , która zawiera dział XII , który dotyczy hirudoterapeutów. Zgłoszenie to nie podlega opłacie rejestrowej. Druki do pobrania są dostępne na właściwym miejscowo BIP Urzędów Marszałkowskich.

0

Twój Koszyk